Ledige stillinger?

STILLING LEDIG  

 

LINJELÆRER TEN SING NORWAY

Rønningen folkehøgskole ligger på Kjelsås i Oslo og eies av KFUK-KFUM Norge. Skolen bygger sin virksomhet på den kristne tro og KFUK-KFUM Norges verdier, og vår visjon er å være en kristen, grønn og global folkehøgskole.

Rønningen har 12 ulike studietilbud og har plass til 180 elever. Elevenes skoleår utgjør 33 uker og starter i slutten av august og slutter medio mai. Ten Sing Norways skoleår begynner gjerne tidligere og avsluttes seinere som en del av samarbeidet med KFUK-KFUM Norge.  På skolen har vi et spennende, trivelig og meningsfullt arbeidsmiljø på tvers av yrkes- og faggrupper hvor vi sammen gir elevene et innholdsrikt og utfordrende skoleår. Alle ansatte tar del i de sosialpedagogiske utfordringer som ligger i folkehøgskolen.

Skolen har en fantastisk beliggenhet i åsen over Oslo med marka rett utenfor døra. I 2017 tok vi i bruk en ny flerbrukshall, klasserom, treningssenter, dansesaler og ikke minst nye internat med hotellstandard der vi har ca 185 sengeplasser. Vi mener selv vi har Norges flotteste folkehøgskole. Elevtilstrømning er av de høyeste i landet. Ikke rart personalet selv mener de jobber på Norges beste og viktigste arbeidsplass.  Vi ønsker fortsatt å være en spydspiss med store visjoner i folkehøgskole-Norge.


Sjekk ellers øvrig informasjon på våre hjemmesider


Rønningen Folkehøgskole utlyser nå stilling som linjelærer for Ten Sing Norway fra skoleåret 21-22. Skolen har i dag 11 linjefelleskap innenfor våre fire fagområder; Idrett, Samfunnsfag, Kreative fag og Sceniske fag. Som linjelærer på Rønningen har man ansvar for faglig innhold, prosjekter og studieturer på egen linje, veiledning og oppfølging av elever og miljøstipendiater, undervisning i dannelses- og fellesfag, sosialpedagogiske oppgaver i skolemiljøet og på internatet, tilsyn, samt ulike oppgaver knyttet til folkehøgskolens drift.

Folkehøgskolenes mandat er i henhold til Lov om Folkehøgskoler å drive folkeopplysning og allmenndanning. Skolene er forpliktet på å drive etter et definert verdigrunnlag. Som linjelærer på Rønningen må man kunne støtte opp under skolens verdier; Kristen, Grønn og Global, og kunne undervise og implementere pedagogisk aktivitet som følger av disse verdiene i skolens læringsprogram. Rønningen er en kristen skole, og det fordrer at du som lærer kan være med på å formidle kristen tro og kristne verdier, og integrere trospraksis i skolens undervisning og i hverdagen på Rønningen.


LINJELÆRER TEN SING NORWAY – 100% fast stilling

Ten Sing har vært et ungdomsarbeid i KFUK-KFUM Norge og Den norske kirke gjennom mer enn 50 år. Ten Sing Norway er et samarbeidsprosjekt mellom KFUK-KFUM Norge og Rønningen Folkehøgskole, og er en spydspiss i Ten Sing arbeidet både nasjonalt og internasjonalt. Deltagerne på Ten Sing Norway utvikler seg som ledere og formidlere gjennom kreative prosesser, turneer og seminarer, og i sitt praksisfelt i en lokal Ten Sing gruppe i Oslo-området gjennom året.

Gjennom 35 år med Ten Sing Norway som konsept må prosjektets innhold, form og aktualitet stadig gjennomgås og fornyes. Linjelærer på Ten Sing Norway vil derfor være en nøkkelperson i videreutviklingen av både Ten Sing Norway og Ten Sing arbeidet i Norge.

Som Linjelærer på Ten Sing Norway har du erfaring og kompetanse innenfor disse områdene:

  • Kompetanse innen prosessarbeid, ledelse, formidling og/eller erfaring med estetiske og kulturelle uttrykksformer.
  • Kompetanse innenfor fagfeltet «Ungdom, Kultur og Tro».
  • Erfaring fra KFUK-KFUM sitt arbeid og kjennskap til Ten Sing som metode.
  • Evne til å balansere og kombinere arbeid med prosesser både i gruppe og individuelt med et kvalitativt godt produkt som mål i enden av en kreativ prosess.

Linjelærer for Ten Sing Norway samarbeider tett både med KFUK-KFUM sentralt og lokalt, og med de andre lærerne på Scenisk seksjon og på skolen forøvrig.  Du må ha evne til teamarbeid og kunne koordinere og gjennomføre undervisning og prosjekter både i samspill med, og på tvers av, aktiviteten hos de ulike linjefelleskapene på skolen, samt kunne samarbeide med aktører utenfor skolen.  I stillingen hører andre oppgaver som tilhører folkehøgskolearbeidet naturlig med, jfr teksten over.

Det kreves formell høyere utdanning på minimum Bacheleornivå med pedagogikk og/eller relevante fagfelt som resonnerer med stillingsbeskrivelsen. Du har samtale, veilednings- og relasjonskompetanse, samt struktur og planleggingskompetanse for overordnet faglig arbeid.


I stillingen legges det vekt på personlig egnethet, arbeidskapasitet og samarbeidsevne. Dette innebærer bl. a. at du bør være initiativrik, ha fleksibilitet for folkehøgskolens pedagogiske egenart, arbeidsevne som matcher Ten Sing Norways årshjul og folkehøgskolens sammentrengte årsverk, samt skolens behov for oppgaveløsning. Du må ha mulighet for å arbeide kvelder og helger og kunne dra på turneer og studieturer. Du må kunne arbeide prosjektbasert, periodevis mer intensivt og ha evne til sosialpedagogisk arbeid og tilsyn. Du må videre ha både varme og en pedagogisk tilnærming i møte med elever, samt kunne arbeide verdimessig i tråd med KFUK-KFUMs og skolens forankring. Sammensetningen av den nødvendige totale kompetansen i seksjonen kan bli tillagt vekt.

Lønn i henhold til tariffavtalen i Landsoverenskomsten for Utdanning, Virke – Utdanningsforbundet. Tilleggsytelser ut over fast lønn til arbeidstaker er avtalt i Særavtale for folkehøgskole, Virke - Utdanningsforbundet


Søknad sendes rektor Ottar Nesje på e-post: ottar@ronningen.fhs.no.

Søknadsfrist mandag 12.04.21 kl 12:00. 

Ytterligere henvendelser til rektor Ottar Nesje 90859696 eller assisterende rektor Mari Tesdal Hinze 41637268

 

 


RØNNINGENS LEDERTRENINGSPROGRAM


Miljøstipendiat på Rønningen FHS 2021-22

 For skoleåret 21/22 skal Rønningen FHS ha et team av 12 – 14 gode miljøstipendiater på skolen. Programmet «Miljøstipendiater» er et samarbeid mellom Rønningen Folkehøgskole, KFUK-KFUM Norge og MF Vitenskapelige Høgskole.


Vi søker en gruppe med engasjerte og dyktige elever og / eller studenter som på en god måte er med på å skape et godt skolemiljø på Rønningen.  Gjennom et år som miljøstipendiat vil du få svært god ledertrening gjennom spennende faglige utfordringer og sosialpedagogiske oppgaver.


Paraplyprogrammet Miljøstipendiat består av 3 komponenter:

  • KFUK-KFUMs Lederkurs, med kurs i forkant og underveis i skoleåret.
  • Halvtårskurset «Ledertrening – praktisk folkehøgskolepedagogikk» på Rønningen Folkehøgskole (høstsemesteret)
  • Praksisstudier ved MF, med Rønningen Folkehøgskole som praksissted (vårsemesteret)

Du er altså elev på Rønningen Folkehøgskole i høstsemesteret, mens du i vårsemesteret er student ved MF. Ledertreningsprogrammet gir deg et Halvtårskurset i Ledertrening på folkehøgskole og 30 studiepoeng gjennom MF-studiet. Studiepoeng fra praksisemnet kan seinere integreres i en bachelor på MF eller ved andre utdanningsinstitusjoner som har frie emner.


I programmet Miljøstipendiat har du ditt daglige virke på Rønningen. Du vil ha tilknytning til en av linjene på skolen, og/eller ha oppgaver tilknyttet oppfølging av elever.

I dette programmet vil du få ledertrening gjennom praksis og veiledning knyttet til faglige og sosialpedagogiske oppgaver på Rønningen, fordypning i lederfaglige emner gjennom ledertreningskurset i forkant og underveis i året, samt studium på MF på vårsemesteret.

Halvtårskurset på Rønningen er praksisorientert og eksamensfritt på lik linje med alle andre folkehøgskolestudier. Studiet på MF er et praktisk studium med veiledning, samt muntlig og skriftlig refleksjon over den praksisen du gjør som Miljøstipendiat på Rønningen. I vårsemesteret skriver du refleksjonsoppgaver over egen praksis, knyttet til den teorien du lærer gjennom studiet.


For å bli tatt opp som Miljøstipendiat på Rønningen 21-22 forutsetter vi at du har hatt et år på folkehøgskole eller kjenner folkehøgskolens pedagogikk. Du må ha generell studiekompetanse, og må kunne arbeide i tråd med Rønningen og KFUK-KFUMs verdier og kristne profil. Arbeidsspråk for miljøstipendiatteamet vil være norsk. (Utenlandske deltagere må ha avlagt Bergenstesten for å kunne være student på MF i vårsemesteret)


Send en elektronisk søknad til Rektor Ottar Nesje, ottar@ronningen.fhs.no.                        

Søknadsfrist 8. april 2021 kl 12:00.

I søknaden gir du en kort redegjørelse for hvorfor du vil kunne være en god miljøarbeider på skolen og hva du vil legge vekt på for å skape et godt miljø. Du kan gjerne oppgi hvilke linjer / oppgaver du ser for deg at du kan passe til. Videre ber vi deg om å oppgi 1-2 referanser, samt hvilken relasjon du har til disse. Legg også gjerne ved CV og relevante attester.


Du kan søke 100% stipend og lån hos Lånekassen. I høstsemesteret søker du som elev på Rønningen Folkehøgskole (40 % av lån kan omgjøres til stipend), og i vårsemesteret som student ved MF vitenskapelig høyskole (25 % av lån kan omgjøres til stipend i første omgang, og ved fullføring av bachelorgrad kan 40 % omgjøres til stipend). PS! Du betaler ikke for kost/losji/skolepenger på Rønningen, men må betale semesteravgift på MF ca kr. 3500.


Den som blir tatt opp i Miljøstipendiat-programmet, får automatisk plass i Rønningens miljøstipendiat-team og KFUK-KFUMs Lederkursprogram. Du får også plass på halvtårskurset «Ledertrening – praktisk Folkehøgskolepedagogikk» på Rønningen. Videre må du formelt søke plass på MFs Praksisstudier. Denne søknadsprosessen får dere veiledning i og fullføres når miljøstipendiatteamet er satt.


 Dette tilbyr vi:

 Fri kost og losji

Stipend på kr 500,- pr måned (august til mai)

Månedskort til Ruter (august – mai)

Du deltar på KFUK-KFUMs lederkurs på Sunnmøre Folkehøgskole i uke 31 (2. – 6. august), der reise dekkes på billigste måte – (Norge som utgangspunkt).

Du får medlemskap i Rønningen Sportsklubb

Du blir en del av kollegafellesskapet på Rønningen Folkehøgskole.

Du får tilknytning til en linje og får miljøoppgaver der og på skolen forøvrig.

Du får delta gratis på den/de annonserte studieturene som er knyttet til linja du er tilknyttet (dersom de kan gjennomføres)

Linjelærer følger deg opp i det daglige, men miljøstipendiatene har også en egen veileder som gir ukentlig veiledning (normalt er dette Ass. rektor ved Rønningen).


Som Miljøstipendiat ved Rønningen forventes følgende:

Du skal assistere linjeundervisning og fellesfag.

Du skal følge all veiledning som gis til Miljøstipendiatene

Du deltar på messer, elevkvelder og sosiale tiltak.

Du bidrar i en av skolens komiteer.

Du blir med på turer / ekskursjoner / turneringer, konserter, forestillinger e.l. etter avtale.

Du vil utfordres til å ha eget valgfag / stippeseminar

Du får andre arbeidsoppgaver knyttet f. eks til arrangementer i helgene / lørdagsseminarer, være daghavendemedhjelper (ca en dag i uka), betjene resepsjonen og holde kiosken / cafeen åpen, hjelpe til med PR arbeid, Teknsik Team og/eller informasjon for skolen m.m.


I høstsemesteret har du status som elev på Rønningen. Det betyr:

Du forplikter deg til oppmøte etter din timeplan med undervisning, praksis og veiledning på Rønningen og hos KFUK-KFUM. Det er krav om 90% oppmøte som ellers på Folkehøgskole.


I vårsemesteret har du status som student på MF. Det betyr:

Du forplikter deg til oppmøte ved all veiledning og praksis på Rønningen, hos KFUK-KFUM og hos MF etter MFs regler for oppmøte


Du starter programmet i begynnelsen av august, og avslutter med studiesamling /eksamen i juni. Du følger elevenes skoleplan under folkehøgskoleåret, men det kan være samlinger veiledningsprogrammet og MFs komponenter før/etter elevenes hjemreisetider i forbindelse med skoleår og ferier.


Søknadsfrist: 8. april 2020, kl 12:00.

 

Ten Sing Norway Teamleder

Rønningen Folkehøgskole tilbyr også ledertrening gjennom ordningen Ten Sing Norway Teamleder.

For hvert kull på Ten Sing Norway rekrutteres 1- 2 eksterne teamledere som vil ha lederoppgaver i forbindelse med KFUK-KFUMs lederskurs på SUFH, Ten Sing Norways Showturne i høstsemesteret og Norgesturneen i vårsemesteret, og du inngår på denne måten i Rønningen FHS og KFUK-KFUMs Lederprogram.


For å være TSN Teamleder er det en forutsetning at du kjenner Ten Sing Norways ideologi og praksis. Dette kjenner du best ved selv å ha deltatt i programmet.


Som TSN Teamleder er du student ved MF Vitenskapelige høgskole, og praksisen du får gjennom de ulike lederoppgavene utgjør til sammen praksisdelen av praksisemnet hos MF. Studiet utgjør 30 studiepoeng. Praksisemnet kan integreres i en bachelor på MF eller på andre utdanningsinstitusjoner som har frie emner. 

I tilknytning til praksisemnet vil det være noe litteratur knyttet til ledelse, læring og organisasjonsteori, og i vårsemesteret skriver du 3  refleksjonsoppgaver. Mappeinnleveringen er et selvstendig skriftlig arbeid der du som student reflekterer over egen praksis som leder på Ten Sing Norway og eller KFUK-KFUMS Lederkurs, sett i lys av det du lærer om lederskap. Det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen. Her følger du planen til Miljøstipendiatene ved Rønningen FHS.


Du vil få veiledning i din praksis med Ten Sing Norway av TSN lærer og Ass. rektor på Rønningen. Under KFUK-KFUMs Lederkurs inngår du i Lederteamet på kurset og jobber sammen med, og får veiledning av KFUK-KFUMs stab ved Ingvild Storvoll. Her kan du få oppgaver knyttet til det tjenestedelte programmet til Ten Sing Norway.

Ønsker du å bli Ten Sing Norway Teamleder, send en e-post til: ottar@ronningen.fhs.no.  

 


Har du øvrige spørsmål vedrørende stillinger; ta kontakt på telefon +47 21 02 36 00, eller epost post@ronningen.fhs.no

Skolen mottar et stort antall åpne søknader utenom utlysning. Vi beklager at vi ikke har kapasitet til å behandle alle søknader av denne typen.