Reglement

Tillit og frihet

Vår visjon er «Å være stedet der Himmel og Jord møtes». Til sammen er vi drøyt 35 ansatte og omtrent 190 elever som arbeider, bor og lever sammen. Folkehøgskolen er vårt hjem. Da trenger vi enkle og gode verdier og regler for hvordan dette skal fungere.

Våre elever er myndige. Vi legger stor vekt på å gi hverandre frihet og tillit. Det vokser vi best på. 



Ærlig – Rusfri – Til stede

Grunnverdiene er bakgrunnen for skolens regler, og i møte med enkeltelevene og i vårt fellesskap manøvrerer vi gjennom disse tre:

Ærlig  - Sannhet i møte med elever, ærlighet i etiske spørsmål 

Rusfri - Ingen alkohol eller andre rusmidler på skolen

Til stede - Tilstedeværelse i undervisning og aktiviteter med medelever og kolleger


Skolens regler er nedfelt i 10 punkter og bygger på følgende forutsetninger:

Folkehøgskole er en eksamen- og karakterfri skole. Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får uttelling i form av 2 tilleggspoeng under forutsetning av registrert frammøte på minst 90 %. Lørdager er skoledag i norsk folkehøgskole og på Rønningen er også enkelte søndager skoledag.


Grunnregler

 1. All undervisning, morgensamlinger, organisert sosialpedagogisk virksomhet, lørdagsseminarer, elevkvelder (fredag/lørdag), prosjekter o.l. er obligatorisk. Elevene har ansvar for renhold og hygiene på internatene, og har i tillegg kjøkkentjeneste og renholdsoppgaver i fellesområder. Stort fravær uten gyldig grunn fører til disiplinærråd og kan føre til tap av skoleplass. 

 2. Oppholdspenger dekker kost og losji, felleskostnader, linjekostnader og annet forbruk, og faktureres i henhold til annonsert betalingsplan. De samlede utgifter er fordelt utover året i henhold til Lånekassens utbetalingsplan. Faktura skal betales ved forfall. Manglende innbetaling fører til Disiplinærråd og kan føre til tap av skoleplass. 

 3. Det skal være ro på internatene og på skolens område mellom kl 23:00 - 07:15 (lørdag kl 24:00 - 08:00). Gjester utenfra må da forlate skolen og alle musikkanlegg må være avslått kl 23:00  

 4. Skolen har et eget nettverk som du kan benytte. Denne nettilgangen skal ikke brukes til surfing eller annen nettbruk som åpenbart er i strid med norsk lov eller skolens verdier. Ved misbruk kan du risikere å få begrensning på din båndbredde, eller bli sperret.

 5. Jenter og gutter / kjærestepar tildeles ulike rom, og alle elever skal overnatte sine egne rom. 

 6. Av hensyn til hygiene og elever med allergiske plager er det ikke tillatt å ha kjæledyr på internatene. 

 7. Internatene og undervisningsbyggene er røykfrie soner. Røyking skal kun foregå på anvist plass. 

  Brudd på pkt 3 – 7 kan medføre behandling i disiplinærråd og bortvisning fra skolen.

 8. Rønningen er en rus- og alkoholfri skole.
  Det er ikke tillatt å drikke alkohol eller å opptre synlig beruset på skolens område eller i umiddelbar nærhet. Det er heller ikke lov å oppbevare alkohol eller andre rusmidler på skolens område eller i skolens umiddelbare nærhet. Brudd på dette fører til behandling i disiplinærråd, og kan føre til bortvisning eller tap av skoleplass. 

 9. Ifølge norsk lov er det straffbart å bruke, oppbevare og omsette narkotika. På Rønningen gjelder dette forbudet fra første til siste skoledag, inkludert ferier og frihelger. Brudd på dette fører til behandling i disiplinærråd og fører til bortvisning eller tap av skoleplass. Du må være villig til å avlegge urinprøve dersom skolen krever det.                                                               
 10. Påfører du skade på skolens eiendom eller utløser brannalarm på grunn av uaktsomhet, er du erstatningspliktig. 

Den som aksepterer et tilbud om skoleplass forplikter seg til å følge grunnreglene.