Ledertrening

Miljøstipendiat – Rønningen Folkehøgskole

 

Rønningen Folkehøgskole tilbyr ledertrening gjennom Miljøstipendiatordningen. Grunnlaget for god ledelse ligger i det samme som i det å leve gode liv: - å forstå hvem man er, hva man blir motivert av og hvordan man får med seg andre dit man ønsker å komme.


I ledertreningsprogrammet på Rønningen ønsker vi å utvikle deltagernes lederegenskaper. Her blir du utfordret på å jobbe sammen med andre mot felles mål og du lærer å anerkjenne at forskjellighet kan være et gode der deltagerne har ulike roller i et team, og ulike innganger til å løse forskjellige problemstillinger.


Du vil jobbe i et team på 12 Miljøstipendiater som har som oppgave å skape et godt miljø på skolen. Du vil få spennende faglige utfordringer knyttet til sosialpedagogiske oppgaver og fagmiljøet på en av linjene våre og/eller med oppfølging av enkeltelever. Du blir en del av kollegafellesskapet på skolen og spiller en viktig rolle i miljøet.


Som miljøstipendiat på Rønningen deltar du på KFUK-KFUMs lederkurs før skolestart, du har flere samlinger med lederkurs i løpet av skoleåret, og miljøstipendiatene har ukentlig veiledning i gruppe med ansvarlig lærer på skolen. Dette er vanligvis assisterende rektors oppgave. Til sist har du en mentor i det daglige på skolen knyttet til den spesielle oppgaven du blir tildelt på linje eller i oppfølging av enkeltelever.


Miljøstipendiatene på Rønningen bor i egen etasje på Herregården, og får kost og losji på skolen. I tillegg til undervisningen på dagtid er de tilstede for elevene på ettermiddag og kveldstid i en turnusordning, deltar på skolens lørdagsseminarer, samt ulike arrangementer og utflukter. Miljøstipendiatene er også med som medledere på studieturer som er knyttet til den linja de har sin lederpraksis knyttet til. Videre kan de bli utfordret på å lede sitt eget valgfag og holde en Morgensamling.


Lederskap i Praksis – MF Vitenskapelig Høgskole

Fra skoleåret 2019-20 samarbeider Rønningen med MF Vitenskapelig Høgskole om studieprogrammet «Lederskap i praksis». Gjennom ordningen kan du få år 30 studiepoeng for den praksisen du utøver på Rønningen. Dette er en helt ny og unik ordning, der Rønningen er med på et pilotprogram. Du vil være registrert som student ved MF gjennom begge semester 2019-20, og dette er den studietilhørigheten du vil ha for skoleåret. Programmet kvalifiserer for 50% lån og stipend gjennom skoleåret.


Lederskap i Praksis kombinerer faglige perspektiver på lederskap med refleksjon over egen praksis. Emnet består av tre elementer:
-Veiledet praksis
-Litteraturstudium
-MappeinnleveringVeiledet praksis finner sted som en del av programmet på Rønningen. Studenten får her praktisk erfaring med å organisere og lede aktiviteter og læringsprosesser, og vil i veiledningen reflektere over og evaluere eget lederskap i praksis.
Det vil være noe litteratur knyttet til ledelse, læring og organisasjonsteori, og det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen.
Mappeinnleveringen er et selvstendig skriftlig arbeid der studenten reflekterer over egen praksis som leder på Rønningen sett i lys av det man lærer om lederskap.


Lederskap i praksis er på såkalt 2000-nivå og kan innpasses i ulike grader ved MF Vitenskapelig Høyskole, og kan også innpasses som fritt emne i andre Bachelor-grader ved andre utdanningsinstitusjoner der det tilbys program med frie emner.


Søk om å bli Miljøstipendiat på Rønningen Folkehøgskole 2019-20