Ledertrening

På Rønningen Folkehøgskole tilbyr vi ledertrening på ulike nivåer:


Ledertrening på linje – Rønningen Folkehøgskole


På Rønningen Folkehøgskole danner elever fra ulike linjer et nettverk av unge ledere. Som elev på en av linjene Ten Sing Norway, Sosialt Engasjement OSLO, Globalt Engasjement, Grønn og kreativ, Toppfotball og Idrett & Ball, får du mulighet til å delta på et skreddersydd ledertreningsprogram med praksis hos våre samarbeidspartnere. Programmet gir fordypning i generelle temaer innenfor ledelse, i tillegg til både praksis og temaer knyttet spesifikt til din linje. Kurset gir et eget ledertreningsbevis etter fullført program.


Rønningen samarbeider både med KFUK-KFUM NorgeForandringshuset på Grønland, med KFUK-KFUM Global og med Ten Sing desken på hovedkontoret. Videre samarbeider vi med ulike Ten Sing grupper og menigheter i området, samt ikke minst Oslo KFUM Fotball (Kåffa) som driver stort både med breddefotball og toppsatsingen i Obos-ligaen.  Gjennom våre samarbeidspartnere kan du få praksis som leder, enten det er i en fotballklubb, en Ten Sing gruppe, i et politisk utvalg, med KFUK-KFUM Globals internasjonale kampanjer eller på en av aktivitetene på Forandringshuset; United Sisters, Avhopperprogrammet, Sammen for Norge, Mot uten grenser eller Musikk for alle


Vi er opptatt av å utvikle hele mennesker med tydelig identitet, kunnskap og ferdigheter gjennom vårt ledertreningsprogram.  Lederprogrammet bidrar til dannelsen av identitet som enkeltmenneske og verdensborger, i tillegg til å tilby praksis der du som elev kan tilegne deg konkret kunnskap og utvikle konkrete ferdigheter.


Miljøstipendiat – Rønningen Folkehøgskole

Rønningen Folkehøgskole tilbyr videre ledertrening på et høyere nivå gjennom Miljøstipendiatordningen. Grunnlaget for god ledelse ligger i det samme som i det å leve gode liv: - å forstå hvem man er, hva man blir motivert av og hvordan man får med seg andre dit man ønsker å komme.


Miljøstipendiatprogrammet på Rønningen er omfattende og består av 2 uavhengige, men komplementerende hovedkomponenter:

  • «Miljøstipendiat - Ledertrening i praksis» - Rønningen Folkehøgskoles helårskurs
  • «Lederskap i praksis», eksternt ledertreningsprogram som består av ekstern veiledning og refleksjon i regi av KFUK-KFUM og MF Vitenskapelige Høgskole.  Dette programmet går forut for, parallelt med, og etter folkehøgskoleåret.

«Miljøstipendiat – Ledertrening i praksis»  - Rønningen Folkehøgskole

I ledertreningsprogrammet på Rønningen ønsker vi å utvikle deltagernes lederegenskaper. Her blir du utfordret på å jobbe sammen med andre mot felles mål og du lærer å anerkjenne at forskjellighet kan være et gode der deltagerne har ulike roller i et team, og ulike innganger til å løse forskjellige problemstillinger.


Du har din lederpraksis i et team på +/- 12 Miljøstipendiater som har som oppgave å skape et godt miljø på skolen. Du vil få spennende faglige utfordringer knyttet til sosialpedagogiske oppgaver og fagmiljøet på en av linjene våre og/eller som støtte til enkeltelever på linje og i miljøet. Du blir en del av kollegafellesskapet på skolen og spiller en viktig rolle i miljøet.


Veiledet praksis finner sted som en del av programmet gjennom hele året som Miljøstipendiat. Miljøstipendiatene får praktisk erfaring med å organisere og lede aktiviteter og læringsprosesser, og vil i veiledningen reflektere over og evaluere eget lederskap i praksis.

Miljøstipendiatene har ukentlige veiledninger i gruppe med ansvarlig lærer på skolen. Videre har du en egen veileder i din daglige praksis på skolen knyttet til den spesielle oppgaven du blir tildelt på linje, i oppfølging av enkeltelever eller med andre tilpassede praksisoppgaver. 


Til sist bruker Rønningen eksterne veiledere fra Alluvio. Her får miljøstipendiatene ekstern veiledning i gruppe med et utenfra blikk. Gard og Synne i Alluvio jobber med miljøstipendiatene både individuelt, med gruppen og gruppedynamikk, hvilke roller den enkelte tar i en gruppe, og hvordan en ser deg selv i samfunnet.


Miljøstipendiatene på Rønningen bor i egen etasje på Herregården, og får kost og losji på skolen. I tillegg til skolens undervisningstid på dagtid er stipendiatene til stede for elevene på ettermiddag og kveldstid i en turnusordning, deltar på skolens lørdagsseminarer, samt ulike arrangementer og utflukter. Miljøstipendiatene er også med som medledere på studieturer på den linja /seksjonen der de har sin lederpraksis. Videre kan de bli utfordret på å lede sitt eget valgfag, holde egen Morgensamling foran hele skolen, og mange andre oppgaver der man kan få trening i lederskap.


«Lederskap i praksis» - KFUK-KFUM og MF Vitenskapelige Høgskole

Som Miljøstipendiat på Rønningen får du også delta i et eksternt ledertreningsprogram som består av kurs, veiledning og refleksjon i regi av KFUK-KFUM, MF Vitenskapelige Høgskole og eksterne veiledere.  Dette programmet går forut for, parallelt med, og etter folkehøgskoleåret.

  • Ledertreningskurs på Sunnmøre folkehøgskole - en uke i august normalt uke 32 - her møter du stipendiater fra de andre KFUK-KFUM skolene
  • KFUK-KFUM Nyttårssamling for stipendiater på Rønningen
  • Praksisstudiet "Ledelse i Praksis" hos MF Vitenskapelig Høgskole - vårsemesteret (30 studiepoeng).  Mappeinnlevering i juni. 

KFUK-KFUMs Ledertreningskurs gir innføring i lederskap og gir deg kunnskap om verktøy du kan bruke til å forstå hva som skjer i både individuelt og i gruppeprosesser, samt kommunikasjonsmodeller til bruk i ditt lederskap og i kommunikasjon med dine medledere. KFUK-KFUMs har lang tradisjon for å utvikle gode ledere og praktiserer et sosiokulturelt læringssyn i både aktiviteter og lederutvikling. 


Praksisstudiet er et tilbud som utgår fra et pågående samarbeid mellom KFUK-KFUM og MF Vitenskapelige høgskole. Studiet inngår i KFUK-KFUMs Lederkurs.  Studiedelen består av kunnskap om ledelse og refleksjon over din rolle som leder, og er samordnet med lederperspektiver du lærer innenfor KFUK-KFUMs lederkurs. Du får veiledning fra KFUK-KFUMs veiledere og fra MF Vitenskapelig Høgskole. I vårsemesteret skriver du refleksjonsoppgaver over egen praksis, knyttet til den teorien du lærer på studiet.


I tilknytning til MFs Praksisstudiet vil det være noe litteratur knyttet til ledelse, læring og organisasjonsteori, og det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen.
Mappeinnleveringen er et selvstendig skriftlig arbeid der studenten reflekterer over egen praksis som leder på Rønningen sett i lys av det man lærer om lederskap. Studiet ved MF utgjør 30 studiepoeng. Praksisemnet kan seinere integreres i en bachelor på MF eller på andre utdanningsinstitusjoner som har frie emner.


 

Ten Sing Norway Teamleder

 

Rønningen Folkehøgskole tilbyr også ledertrening gjennom ordningen Ten Sing Norway Teamleder.

For hvert kull på Ten Sing Norway rekrutteres 1-2 eksterne teamledere som vil ha lederoppgaver i forbindelse med KFUK-KFUMs lederskurs på SUFH, Ten Sing Norways Showturne i høstsemesteret og Norgesturneen i vårsemesteret, og du inngår på denne måten i Rønningen FHS og KFUK-KFUMs Lederprogram.


For å være TSN Teamleder er det en forutsetning at du kjenner Ten Sing Norways ideologi og praksis. Dette kjenner du best ved selv å ha deltatt i programmet.


Som TSN Teamleder er du student ved MF Vitenskapelige høgskole, og praksisen du får gjennom de ulike lederoppgavene utgjør til sammen praksisdelen av praksisemnet hos MF. Studiet utgjør 30 studiepoeng. Praksisemnet kan integreres i en bachelor på MF eller på andre utdanningsinstitusjoner som har frie emner. 

I tilknytning til praksisemnet vil det være noe litteratur knyttet til ledelse, læring og organisasjonsteori, og i vårsemesteret skriver du 3  refleksjonsoppgaver. Mappeinnleveringen er et selvstendig skriftlig arbeid der du som student reflekterer over egen praksis som leder på Ten Sing Norway og eller KFUK-KFUMS Lederkurs, sett i lys av det du lærer om lederskap. Det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen. Her følger du planen til Miljøstipendiatene ved Rønningen FHS.


Du vil få veiledning i din praksis med Ten Sing Norway av TSN lærer og skolens Ass. rektor. Under KFUK-KFUMs Lederkurs inngår du i Lederteamet på kurset og jobber sammen med, og får veiledning av KFUK-KFUMs stab. Her kan du få oppgaver knyttet til det tjenestedelte programmet til Ten Sing Norway.