Ledertrening

På Rønningen Folkehøgskole tilbyr vi ledertrening på ulike nivåer:


Ledertrening på linje – Rønningen Folkehøgskole


På Rønningen Folkehøgskole danner elever fra ulike linjer et nettverk av unge ledere. Som elev på en av linjene Ten Sing Norway, SE:Oslo, SE:Verden, Toppfotball og Idrett & Ball, får du mulighet til å delta på et skreddersydd ledertreningsprogram med praksis hos våre samarbeidspartnere. Programmet gir fordypning i generelle temaer innenfor ledelse, i tillegg til både praksis og temaer knyttet spesifikt til din linje. Kurset gir et eget ledertreningsbevis etter fullført program.


Rønningen samarbeider både med KFUK-KFUM NorgeForandringshuset på Grønland, med KFUK-KFUM Global og med Ten Sing desken på hovedkontoret. Videre samarbeider vi med ulike Ten Sing grupper og menigheter i området, samt ikke minst Oslo KFUM Fotball (Kåffa) som driver stort både med breddefotball og toppsatsingen i Obos-ligaen.  Gjennom våre samarbeidspartnere kan du få praksis som leder, enten det er i en fotballklubb, en Ten Sing gruppe, i et politisk utvalg, med KFUK-KFUM Globals internasjonale kampanjer eller på en av aktivitetene på Forandringshuset; United Sisters, Avhopperprogrammet, Sammen for Norge, Mot uten grenser eller Musikk for alle


Vi er opptatt av å utvikle hele mennesker med tydelig identitet, kunnskap og ferdigheter gjennom vårt ledertreningsprogram.  Lederprogrammet bidrar til dannelsen av identitet som enkeltmenneske og verdensborger, i tillegg til å tilby praksis der du som elev kan tilegne deg konkret kunnskap og utvikle konkrete ferdigheter.


Miljøstipendiat – Rønningen Folkehøgskole

 

Rønningen Folkehøgskole tilbyr videre ledertrening på et høyere nivå gjennom Miljøstipendiatordningen. Grunnlaget for god ledelse ligger i det samme som i det å leve gode liv: - å forstå hvem man er, hva man blir motivert av og hvordan man får med seg andre dit man ønsker å komme.


I ledertreningsprogrammet på Rønningen ønsker vi å utvikle deltagernes lederegenskaper. Her blir du utfordret på å jobbe sammen med andre mot felles mål og du lærer å anerkjenne at forskjellighet kan være et gode der deltagerne har ulike roller i et team, og ulike innganger til å løse forskjellige problemstillinger.


Du vil jobbe i et team på 12-14 Miljøstipendiater som har som oppgave å skape et godt miljø på skolen. Du vil få spennende faglige utfordringer knyttet til sosialpedagogiske oppgaver og fagmiljøet på en av linjene våre og/eller med oppfølging av enkeltelever. Du blir en del av kollegafellesskapet på skolen og spiller en viktig rolle i miljøet.


Som miljøstipendiat på Rønningen deltar du på KFUK-KFUMs lederprogram med kurs i forkant og etterkant av skoleåret, samt flere samlinger i løpet av året. Miljøstipendiatene har ukentlig veiledning i gruppe med ansvarlig lærer på skolen. Dette er vanligvis assisterende rektors oppgave. Til sist har du en mentor i din daglige praksis på skolen knyttet til den spesielle oppgaven du blir tildelt på linje eller i oppfølging av enkeltelever.


Miljøstipendiatene på Rønningen bor i egen etasje på Herregården, og får kost og losji på skolen. I tillegg til skolens undervisningstid på dagtid er de tilstede for elevene på ettermiddag og kveldstid i en turnusordning, deltar på skolens lørdagsseminarer, samt ulike arrangementer og utflukter. Miljøstipendiatene er også med som medledere på studieturer som er knyttet til den linja de har sin lederpraksis knyttet til. Videre kan de bli utfordret på å lede sitt eget valgfag og holde en Morgensamling.


Miljøstipendiatprogrammet består av 3 komponenter:

  • KFUK-KFUMs Lederkurs som strekker seg over hele året
  • Halvtårskurset «Ledertrening – praktisk folkehøgskolepedagogikk» på Rønningen Folkehøgskole (høstsemesteret)
  • Praksisstudier ved MF Vitenskapelige Høgskole, med Rønningen Folkehøgskole som praksissted (vårsemesteret)

"Ledertrening – praktisk folkehøgskolepedagogikk" - halvtårskurset på Rønningen er praksisorientert og eksamensfritt på lik linje med alle andre folkehøgskolestudier.

Praksisstudiet på MF er et praktisk studium med Rønningen som praksissted. Her har du også veiledning på skolen og både muntlig og skriftlig refleksjon over den praksisen du gjør som Miljøstipendiat. I vårsemesteret skriver du refleksjonsoppgaver over egen praksis, knyttet til den teorien du lærer på studiet.


Veiledet praksis finner sted som en del av programmet gjennom hele året som Miljøstipendiat. Miljøstipendiatene får praktisk erfaring med å organisere og lede aktiviteter og læringsprosesser, og vil i veiledningen reflektere over og evaluere eget lederskap i praksis.


I tilknytning til MFs Praksisstudie vil det være noe litteratur knyttet til ledelse, læring og organisasjonsteori, og det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen.
Mappeinnleveringen er et selvstendig skriftlig arbeid der studenten reflekterer over egen praksis som leder på Rønningen sett i lys av det man lærer om lederskap. Studiet ved MF utgjør 30 studiepoeng. Praksisemnet kan seinere integreres i en bachelor på MF eller på andre utdanningsinstitusjoner som har frie emner.


Søk om å bli Miljøstipendiat på Rønningen Folkehøgskole 2021-2022


 

Ten Sing Norway Teamleder

 

Rønningen Folkehøgskole tilbyr også ledertrening gjennom ordningen Ten Sing Norway Teamleder.

For hvert kull på Ten Sing Norway rekrutteres 1-2 eksterne teamledere som vil ha lederoppgaver i forbindelse med KFUK-KFUMs lederskurs på SUFH, Ten Sing Norways Showturne i høstsemesteret og Norgesturneen i vårsemesteret, og du inngår på denne måten i Rønningen FHS og KFUK-KFUMs Lederprogram.


For å være TSN Teamleder er det en forutsetning at du kjenner Ten Sing Norways ideologi og praksis. Dette kjenner du best ved selv å ha deltatt i programmet.


Som TSN Teamleder er du student ved MF Vitenskapelige høgskole, og praksisen du får gjennom de ulike lederoppgavene utgjør til sammen praksisdelen av praksisemnet hos MF. Studiet utgjør 30 studiepoeng. Praksisemnet kan integreres i en bachelor på MF eller på andre utdanningsinstitusjoner som har frie emner. 

I tilknytning til praksisemnet vil det være noe litteratur knyttet til ledelse, læring og organisasjonsteori, og i vårsemesteret skriver du 3  refleksjonsoppgaver. Mappeinnleveringen er et selvstendig skriftlig arbeid der du som student reflekterer over egen praksis som leder på Ten Sing Norway og eller KFUK-KFUMS Lederkurs, sett i lys av det du lærer om lederskap. Det gis undervisning i metode og oppgaveskriving, samt veiledning underveis i skriveprosessen. Her følger du planen til Miljøstipendiatene ved Rønningen FHS.


Du vil få veiledning i din praksis med Ten Sing Norway av TSN lærer og skolens Ass. rektor. Under KFUK-KFUMs Lederkurs inngår du i Lederteamet på kurset og jobber sammen med, og får veiledning av KFUK-KFUMs stab. Her kan du få oppgaver knyttet til det tjenestedelte programmet til Ten Sing Norway.


Søk om å bli TSN Teamleder på Rønningen Folkehøgskole 2021-2022