Kvalitetsutvikling og selvevaluering

I henhold til Lov om folkehøgskoler §1 er "folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte folkehøgskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen".

Rønningen Folkehøgskoles verdigrunnlag er nedtegnet i skolens Verdidokument som finnes her.


Som en del av folkehøgskolenes kvalitetsutvikling utarbeider vi hvert år en selvevalueringsrapport som sendes til Utdanningsdirektoratet i etterkant av hvert skoleår.


Selvevalueringsprosedyren er også forankret i Lov og Forskrift. 

Lov om folkehøyskoler §2h, heter det :
Skolen skal utarbeide prosedyre for selvevaluering og kvalitetsutvikling som sikrer de tilsatte og elever medvirkning. Det skal utarbeides en årlig selvevalueringsrapport som skal være offentlig tilgjengelig.

Tilsvarende heter det i Forskrift til Lov om folkehøyskoler § 14:
Hver skole skal utarbeide en dokumentasjon som klargjør og definerer skolens verdigrunnlag og målsetting. Dokumentasjonen skal også omfatte prosedyre for selvevaluering, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.


Rønningen Folkehøgskole bruker selvevalueringsarbeidet til å utvikle skolen, og de siste årene har både elevene, miljøstipendiatene og hele staben deltatt i prosessene gjennom året.  Store deler av staben også har bidratt i skrivearbeidet under etterarbeidsdagene og i tiden før innlevering 1. juni. Med omfattende prosesser, og mange som bidrar, har også størrelsen på selvevalueringsrapportene økt de seinere årene.

Her finner du Rønningen Folkehøgskoles siste selvevalueringsrapporter: 

BÆREKRAFT - Selvevaluering Rønningen FHS 21-22

DET SOSIALPEDAGOGISKE BLIKKET Å SPILLE GRUPPEN GOD - Selvevaluering Rønningen FHS 20-21

ELEVMEDVIRKNING - Selvevaluering Rønningen FHS 19-20

FELLESSKAP - Selvevaluering Rønningen FHS 18-19

NYTT BYGG - NYE RUTINER - Selvevaluering Rønningen FHS 17-18

AKSJONSFORSKNING FOR BÆREKRAFT - Selvevaluering Rønningen FHS 16-17